Affärsjuridik kan handla om de lagar som styr bildandet av företag och hur de kan drivas. Under uppbyggnaden av olika typer av företag, förtydligar affärsjuridiken hur varje typ av verksamhet kan och bör struktureras. Affärsjuridik hanterar även alla typer av avtal som ingås mellan två eller flera parter vid köp av exempelvis fastigheter, inventarier samt vid rena affärs- och samarbetsuppgörelser.

Affärsjuridiska frågor är vanligt förekommande i kommunala verksamheter där det även ställs speciella krav med tanke på de offentligrättsliga regler som omgärdar sådan verksamhet och de politiska målsättningar som alltid finns i bakgrunden. Detta ställer särskilda krav på rådgivningen till kommuner och kommunala bolag.

Till skillnad från många andra juridiska områden har du som klient och din motpart samma intresse, ni vill komma överens! Ni stretar alltså inte åt var sitt håll och försöker vinna ett tvistemål utan ni vill hitta en lösning så bra som möjligt för båda affärsparter. För att underlätta detta är det viktigt att ni från början sätter upp så tydliga regler och riktlinjer som möjligt så att inga konflikter ska uppstå i framtiden. Ofta ska parterna även ha ett affärsutbyte under lång tid framöver.

Ahlquist Advokatbyrå har medverkat vid ett flertal olika affärsuppgörelser med stor tillfredsställelse för alla inblandade parter. Vi hänger oss åt era ärenden och har stor förmåga att sätta oss in i era affärer och ert behov. Vår långa erfarenhet är er trygghet för en lyckad affär.