Vi erbjuder juridisk rådgivning i alla frågor rörande offentlig upphandling. Vi biträder såväl leverantörer som upphandlande myndigheter i överprövningsprocesser. Vi hanterar även andra frågor som uppkommer i samband med offentliga upphandlingar t.ex. avtalsförhandling och tillämpning av upphandlade avtal samt frågor om skadestånd och ogiltighet. Vårt samarbetsteam är genom sina gedigna kunskaper och erfarenheter väl förberett för att kunna hantera de krav på snabba svar och korta tidsfrister som råder inom detta område.

Offentlig upphandling omfattar bland annat följande frågor:

  • Granskning och bearbetning av förfrågningsunderlag

  • Val av upphandlingsform

  • Granskning och bearbetning av anbud

  • Konsultering vid utvärdering av inlämnade anbud

  • Analys av och bedömning om offentlig upphandling genomförts på ett korrekt sätt

  • Biträde vid överprövning samt bedömning av förutsättningar för överprövning

  • Skadeståndstvister

  • Rådgivning angående sekretessfrågor

  • Löpande rådgivning avseende övriga frågor inom området