Otydliga arrendeavtal och oenighet om arrendeavgiften är exempel på problem som kan leda till utdragna tvister. Andra tvistefrågor som kan uppstå gäller markens användning, stödrätters hantering och situationer där jordägaren behöver säga upp avtalet för omläggning av ändamålet för fastigheten eller försäljning av denna. Frågor rörande besittningsskyddet, överlåtelse av arrenderätten samt värderingsfrågorna är komplicerade och bygger ofta på gammal lagstiftning från tidigare sekel.

Vi har gedigen kunskap i hur dessa frågor kan lösas och mångårig erfarenhet av att hjälpa till med skilda typer av arrenden. Vi biträder i allt från tecknande av arrendeavtal till hanteringen av de frågor som uppstår under arrendetiden eller vid upphörandet av arrendet vid arrendetidens slut eller pga. förverkande, samt vid tvisteförhandlingar och formalia m.m.

Jordbruk och arrende