Bostadsrätter är idag förknippade med mycket stora ekonomiska värden, och tvister kring påstående om fel i bostadsrätter blir tyvärr allt vanligare och mera omfattande. Köp av bostadsrätt innebär köp av lös egendom vilket omfattas av reglerna i köplagen, till skillnad från vanliga husköp, vilka regleras särskilt i jordabalkens 4:e kapitel. Detta innebär att den extremt omfattande rättspraxis som finns kring köp av fast egendom, det vill säga de vanliga fastighetsöverlåtelserna, inte är direkt tillämplig på bostadsrättsköpen. Detta kan innebära skillnader gällande undersökningsplikten och reklamationsplikten m.m.

För ägare av bostadsrätter är situationen lite annorlunda jämfört med hyresgästens situation eftersom tvister som uppstår ofta gäller mot bostadsrättsföreningen, där man också själv är medlem. Det kan handla om att lägenheten har skador av olika slag som föreningen vägrar reparera och det kan handla om att anlitade hantverkare har åstadkommit skador på lägenheten eller fastigheten. Som ombud i tvister rörande bostadsrätter måste man ofta ta särskild hänsyn till att klienten i praktiken tvistar mot sina grannar.

Bostadsrätt

När skador uppkommer i bostadsrättsfastigheter uppkommer inte sällan frågor om vem som skall anses ansvara för skadorna. Skall bostadsrättsföreningen eller bostadsrätthavaren ta tag i åtgärdande av vattenskadan i badrummet? Vem ansvarar för vatteninträngningen genom balkongen på översta våningen? Borde köparen ha upptäckt att golvbrunnen i badrummet inte var utbytt? etc.. Bostadsrättslagen och bostadsrättsföreningens stadgar tillsammans med rådande domstolspraxis och inte minst försäkringsbolagens villkor och hanteringspolicys kan vara mycket svårtillgängliga. Advokatbyrån hjälper såväl bostadsrättsföreningar som bostadsrättshavare och deras försäkringsgivare att klargöra gränsdragningen i det enskilda fallet.

Bostadsrättsföreningarna styrs av en mängd olika regelverk – bl. a. bostadsrättslagen, lagen om ekonomiska föreningar och givetvis föreningens stadgar – och förvaltar mycket stora ekonomiska värden med styrelsen (och föreningsstämman) som de enda beslutsfattarna. Samtidigt består styrelsen av lekmän ur medlemskollektivet, som av helt naturliga orsaker ofta saknar nödvändiga juridiska kunskaper.

Vi biträder och råder föreningen med allt från att upprätta avtal och förhandla med lokalhyresgäster till att genomföra stämmor och förhandla med olika med- och motparter. Vi hjälper även dig som är intresserad av att ombilda hyresrätter till bostadsrätter.