Köpet av en privatfastighet är den största affären i livet för många och professionell rådgivning kan vara en väldigt bra investering för att minska riskerna vid affären.

Nästan alla företagstransaktioner inom näringslivet inkluderar både fastighets- och hyresrättsliga frågeställningar. Fastigheter representerar stora värden och kan exponera ägare och andra för stora risker, exempelvis vid förvärv av miljöförorenade fastigheter. Risker som måste hanteras och värderas på rätt sätt. Med en riktig hantering kan riskerna bli till affärsmöjligheter istället.

För att täcka in alla aspekter av fastighetsjuridiken krävs särskild kompetens som spänner över flera olika rättsområden. Som specialister täcker vi in de regelkomplex som aktualiseras inom såväl den allmänna som den speciella fastighetsrätten. Det är naturligt för oss att samarbeta med andra specialiteter inom fältet, exempelvis sakkunnig teknisk expertis som miljökonsulter, fastighetsvärderare och lantmätare m.fl. Vi företräder såväl bolag som privatpersoner med obrottslig lojalitet och ett absolut fokus på att ge dig som klient ett fullständigt och informerat beslutsunderlag för att uppnå det bästa resultatet situationen tillåter.

Uppstår tvist mellan parterna i försäljningen företräder vi våra klienter i domstolstvister avseende bl. a. fel i fastighet.

Hovrätten Malmö

Som branschbyrå tillhandahåller vi rådgivning inom alla fastighetsrelaterade områden som våra klienter efterfrågar, vilket bland annat innefattar följande:

 • Förvärv och överlåtelser av fastighetsägande bolag och fastigheter

 • Sale and lease back

 • Kommersiell hyresrätt och arrenderätt

 • Strukturfrågor

 • Fastighetsutveckling

 • Fastighetsbildning

 • Entreprenad och projekt

 • Facility management

 • Fastighetskonsortier/Joint ventures

 • Fastighetsfinansiering och säkerheter

 • Detaljplanering, bygglov och intrångsfrågor

 • Tvister med anknytning till fastigheter

 • Nyttjanderätter och andra särskilda bruksrätter